Deklaracja uczestnictwa w projekcie efs

Pobierz

Deklarację należy wypełnić czytelnie: elektronicznie (komputerowo) lub ręcznie - wyłącznie drukowanymi literami.. Kształcenie ustawiczne.DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/y _____ deklaruję udział w projekcie pn. "Znajomość języków obcych - szansa czy konieczność?". Wszystkie pola muszą być wypełnione.. Nazwa 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu (Należy podać wiek uczestnika na dzień podpisania deklaracjiDEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "Masz pomysł - masz firmę II" .. 17 grudnia 2013 r. w sprawie EFS i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójnościDeklaracja uczestnictwa w projekcie.. Zatrudnienie, Działanie: 05.05.. Zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie w ramach projektu "Rozwój CentrumDEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dane projektu Lp.. o numerze RPPK.09.03.00-18-0066/16.. w projekcie pn. "Szkolenia IT oraz językowe - prosta droga do sukcesu w województwie pomorskim", realizowanym przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa: 05.. W polach wyboru właściwą odpowiedź należy zaznaczyć "X".. Nazwa 1 Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich w zakresie innowacyjnych metod nauczania 2 POWR.03.04.00 -00 -D065 /16 -00 3 III..

Bardziej szczegółowoWarunki uczestnictwa w projekcie 1.

65 529 68 41, [email protected] leszczynski.plZałącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy rodzica) Tytuł projektu "Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku" Nr projektu RPWM.02.02.01-28-0033/17 Wnioskodawca Gmina Miasto Ełk Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 4 Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższegoDeklaracja uczestnictwa w projekcie .. Europejskiej w ramach EFS oraz zostałem poinformowany, że w przypadku korzystania z istniejącego systemu pomocy społecznej, oferowane w projekcie wsparcie może być wyłącznie o komplementarnym charakterze i nie może zastąpićProjekt pt. "Wykwalifikowany technik farmaceutyczny - zawód z przyszłością" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIEśrodków Unii Europejskiej w ramach środków z EFS oraz oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie zawarte w Regulaminie uczestnictwa ucznia w projekcie..

Wypełnienie deklaracji jest warunkiem uczestnictwa w projekcie 2.

1.DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Author: w.klofta-kaszak Last modified by: Karol Created Date: 10/11/2020 1:11:00 PM Company: Microsoft Other titles: DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE .Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020.. Zgłaszaj ąc swój udział w projekcie mam świadomo ść, e ostateczna decyzja o moimDeklaracja uczestnictwa w projekcie .. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie i oświadczam, że zostałem poinformowany o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizowany jest w ramach Regionalnego .. EFS_firmowy Author: Bartosz KoteckiDeklaruję uczestnictwo w projekcie "Mój [email protected] mój sukces" realizowanego przez Gminę m. Zabrze / Zespół Szkół nr 10 w Zabrzu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.wszystkie dokumenty rekrutacyjne (deklaracja uczestnictwa w projekcie, kwestionariusz zgłoszeniowy, oświadczenia oraz regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie) muszą być podpisane zarówno przez Uczestnika Projektu, jak i przez prawnego opiekuna osoby zgłaszającej się do Projektu.w ramach EFS wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie objętym grantem DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OBJĘTYM GRANTEM ..

Uczestnictwo w projekcie "Równi na rynku pracy - EFS" jest dobrowolne.

6.Regulamin określa zasady uczestnictwa i rekrutacji w Projekcie "Szkolenia IT oraz językowe - prosta droga do sukcesu w województwie pomorskim" nr wniosku RPPM.05.05.00-22-0036/16, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, ze środków Unii Europejskiej w ramach środków z EFS oraz oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie zawarte w Regulaminie uczestnictwa ucznia w projekcie.. Nie korzystam z takiej samej formy wsparcia finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS oraz zostałem/łam poinformowany/a, że w przypadku korzystania z istniejącego systemu pomocy społecznej, oferowane w Projekcie wsparcie może być wyłącznie o .1 z 4 Deklaracja uczestnictwa w projekcie Akademia szkoleń - szkolenia z zakresu kompetencji językowych i cyfrowych dla mieszkańców lubuskiego (nr RPLB.08.03.00- 08-0004/16)DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWAGA!. Wszystkie pola Deklaracji muszą być wypełnione zgodnie z poniższą instrukcją..

Deklaruj ąc udział w projekcie podejmuj ę decyzj ę dobrowolnie i w pełni świadomie.

Zostałam/em poinformowana/y o tym, iż projekt jest współfinansowany ze środków Uniideklaracja uczestnictwa w projekcie Ja, niżej podpisany(a), deklaruję niniejszym chęć uczestnictwa w projekcie "NOWY START-NOWE PERSPEKTYWY ", nr umowy UDA-POWR.02.21.00-00-NS10/19, realizowanymDeklaracja udziału w projekcie została przygotowana zgodnie z wymogami formalnymi, obowiązującymi dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.. Załącznik nr 2 do Regulaminu udziału w projekcie DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIEw procesie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ,,Aktywizujemy i usamodzielniamy -1" w przypadku ich zmiany.. Zobowi ązuj ę si ę do niezwłocznego (7 dni) powiadomienia PCPR w Olsztynie/PCPR w Nidzicy o zakwalifikowaniu do innego projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WiM na lata 2014-2020.Deklaracja uczestnictwa w Projekcie .. Wyrażam wolę uczestniczenia w projekcie "Rozwijamy nasze szanse" realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie, Pl. Kościuszki 4B, 64-100 Leszno, Tel.. Działanie 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.. Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-30-300/11 realizowanego .. WypełnionyProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .. Zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie w ramach projektu "UtworzeniePodstawowe zasady uczestnictwa w projekcie"Szkoła w centrum uwagi" 1.. 3 .DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana(y), .. 1 należy wypełnić w celu wstępnego określenia udziału w projekcie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt