Zaświadczenie lekarskie do szkoły muzycznej

Pobierz

z o.o.ING BANK ŚLĄSKI S.A., 78 5977 6743, al.. w szkole muzyczne.. Podobnie jak sport, różne instrumenty powodują różne obciążenia zdrowotne, a dziecko przy przyjęciu do szkoły nie wie nawet na jakim instrumencie będzie grało, gdyż to zależy od wyników egzaminu.Wypełnione kwestionariusze należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przysłać na adres: do dnia 10 czerwca 2021 roku Wymagane zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej będą mogły być dostarczone podczas badania przydatności kandydata.Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.Pewne rzeczy robimy więc "wytrychowo" - wystawiamy zaświadczenia o następującej treści: "orzekanie o możliwości nauki w szkole muzycznej i graniu na instrumentach jest możliwe po określeniu narażeń i wymaga wypowiedzenia się lekarza medycyny pracy".się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej, wydane przez lekarzaZałącznik nr 1 - zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej (lekarz rodzinny)Kandydaci do PSM I st. składają następujące dokumenty: - kwestionariusz - POBIERZ DRUK - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej (zaświadczenie ze względu na obecną sytuację dostarczyć można w późniejszym terminie)..

Nawigacja wpisu.Zaświadczenie lekarskie wydaje się na prośbę rodzica.

(instrument muzyczny)W przypadku przyjęcia do szkoły artystycznej wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie, danej specjalności lub specjalizacji.Zaświadczenie lekarskie.. …………………………………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko kandydata) …………………………………….. 4.Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.. Szkopuł w tym, że.do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I stopnia oraz w szkole muzycznej II stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku specjalności - wokalistyka od lekarza specjalisty- foniatry;Aby podjąć naukę w szkole branżowej I stopnia rodzic ucznia (przedstawiciel ustawowy) albo pełnoletni uczeń musi dostarczyć do tej szkoły zaświadczenie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.Odpowiedź: Podanie o przyjęcie do szkoły (podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych) należy złożyć do 18 czerwca br., zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym instrumencie, a w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 lat - opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej lub zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej Kwalifikacja kandydatów do Szkoły Muzycznej I st. odbywa się na podstawie badania przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki na wybranym instrumencie.W zaświadczeniach orzekamy, że dziecko może uczyć się w szkole muzycznej, ale bez wskazania, że nauka ta obejmuje instrumenty..

Stwierdzam brak przeciwskazań do nauki w szkole muzycznej I stopnia.

Kopertę zaadresowaną na własny adres z przyklejonym znaczkiem.. Wojciecha Kilara w Siemiatyczachzaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej, a w przypadku instrumentów dętych - zaświadczenie o braku przeciwwskazań do gry na instrumencie dętym potwierdzenie uiszczenia jednorazowej opłaty za badanie przydatności/egzamin wstępny w wysokości 50,00 zł na rachunek szkoły w BANK MILLENNIUM S.A. o .Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w publicznej szkole muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, oraz (opcjonalnie): Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole muzycznej - dotyczy tylko kandydatów poniżej 7 roku życia.Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach ogłasza zapisy na rok szkolny 2021/2022.. ZAŚWIADCZENIE-LEKARSKIE - dokumenty prosimy składać drogą MAILOWĄDo pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do szkoły dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I stopnia wydane przez lekarza podstawowej opiekidziś wystawiłem takie zaświadczenie dziecku,które chce podjąć naukę na klarnecie w szkole muzycznej (na którym już gra w orkiestrze dętej}.Napisałem ponieważ,nie chciałem,żeby nie miało trudności z dostaniem się do tej szkoły.Potem zadzwoniłem do dyrektora szkoły.Poinformował mnie o ustawowym obowiązku posiadania przez kandydata do takiej szkoły zaświadczenia od lekarza .Wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej oraz podpisaną Procedurą postępowania w trakcie badania rekrutacyjnego, można składać w Sekretariacie lub przesłać na adres mailowy do dnia 21 maja 2021 roku.Zaświadczenie lekarskie powinno zawierać informację o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia..

REGULAMIN rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej szkoły muzycznej i stopnia im.

Kraśnicka 84, 20-718 Lublin1.. Załącznik nr 3 do Statutu.. (Zaświadczenie należy dostarczyć do dnia 31 lipca 2021 r.)1. wniosek o przyjęcie do szkoły, 2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej, 3. potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin wstępny - jednorazowo 50 zł na konto: Akademia Talentów Sp.. Wymagane dokumenty.. Z wywiadu i z badania przedmiotowego brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczęszczania dziecka w ramach zajęć publicznej szkoły muzycznej.Awantura o zaświadczenia lekarskie potrzebne do szkoły muzycznej.. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE* dla kandydata do szkoły muzycznej II stopnia ……………………………………………………………………………….. (imię, nazwisko kandydata) Nr pesel: ……………………………………….. wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły; zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.. Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia - klas instrumentalnych: akordeonu, altówki, fletu, fortepianu, gitary, harfy, klarnetu, kontrabasu (tylko czteroletni cykl kształcenia), oboju, organów (tylko czteroletni cykl kształcenia), saksofonu, skrzypiec, trąbki, wiolonczeli.Do wniosku należy dołączyć (w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole muzycznej lub zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do przedszkola (patrz Regulamin rekrutacji)..

Podanie do Dyrekcji Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach o przyjęcie ucznia do szkoły muzycznej II stopnia.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt