Wzór pisma o powołaniu wicedyrektora szkoły 2019

Pobierz

1 ustawy o systemie oświaty (dalej u.s.o.). Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.. Pismo do kuratora oświaty w sprawie zawiadomienia o zamiarze likwidacji przedszkola, szkoły lub placówki Wzór 3Obecność dyrektora i wicedyrektora w szkole powinna tak być ustalona, że chociaż jeden z nich jest obecny w szkole w trakcie przebywania w niej uczniów.. Powierzenie funkcji wicedyrektora szkoły obejmuje okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. § 3. Wysokość dodatku funkcyjnego oraz motywacyjnego zostanie określona odrębnie na podstawie Uchwały Nr .Wicedyrektor szkoły …………………………………………………….. (nazwa szkoły) Na podstawie art. 66 ust.. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, powołuje stanowisko Odwołanie wicedyrektora zgodnie z przepisami - Kadry i płace w: Gotowe wzory dokumentów i regulaminów.W opracowaniu podjęto próbę omówienia zagadnień związanych z powołaniem na stanowisko dyrektora szkoły, jak i odwołaniem z tej funkcji.. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.. 2.Prośba o przedstawienie informacji o uczniach w związku z likwidacją szkoły (przykładowy wzór) (propozycja) • 76 Wzór 3..

Nowy druk - powołanie wicedyrektora.

Powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego w szkole (art. 37 ust.. odwołuję Panią/Pana z dniem ………….. …….r.. Uzasadnienie Zgodnie z przepisem art. 37 ust.. Czas ich przebywania w szkole, w mojej ocenie, powinien .Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku, powinien zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.. Zgodnie z art. 37 ust.. Pismo do organu wykonawczego gminy (wójta/burmistrza/prezydenta miasta) z informacjąOświadczenie o powołaniu się na zarzut przedawnienia roszczenia sporządza się w formie pisemnej.oświadczenie o powierzeniu stanowiska powierzenie funkcji wicedyrektora szkoły6.. KS145.Wzory dokumentów Odwołanie dyrektora od zawieszenia w obowiązkach służbowych Wzór wniosku o przerwanie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanegoZARZĄDZENIE NR 3/2017.r w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im..

1.Powierzenia stanowiska dokonuje dyrektor szkoły.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że kwestie związane z odwołaniem wicedyrektora szkoły ze stanowiska uregulowane zostały w art. 38 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.. 1 pkt.. 2 w związku z art. 64 ust.. CEA przesłało nowy druk stanowiący załącznik nr 6 do arkusza organizacji roku szkolnego, dotyczący powołania wicedyrektora szkoły.Powierzenie kandydatowi stanowiska wicedyrektora szkoły Wicedyrektorowi stanowisko powierza dyrektor szkoły, po uzyskaniu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.. Uchwała Rady Pedagogicznej nr 9/2018/2019: w sprawie opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora szkołyWzory wniosków w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora - Dla organów prowadzących - Wyszukiwarka Wybierz zakres wyszukiwania artykuły zdjęcia i inne pliki video i audio wyszukiwarka zaawnsowanaZarządzanie szkołą wymaga płynnego posługiwania się odpowiednimi wzorcami dokumentów, których cechą charakterystyczną jest po pierwsze zgodność z przepisami prawa oświatowego, a po drugie aktualność..

Powierzenia stanowiska wicedyrektora dokonuje dyrektor.

Wzór wniosku o uznanie świadectwa .Wyrażamy nadzieję, iż opracowane przykładowe wzory pism w procedurze awansu zawodowego, stanowiące wymaganą prawem dokumentację, ułatwią nauczycielom i dyrektorom podejmowanie praworządnych decyzji.. 1 ustawy o systemie oświaty , w szkole, w której zgodnie ze statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora, powierzenia tych stanowisk dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej.Wzór powołania wicedyrektora szkoły Zadania wicedyrektora: Zadania wicedyrektora § 11.1.. Pismo do kuratora oświaty w sprawie zawiadomienia o zamiarze likwidacji przedszkola, szkoły lub placówki (propozycja) • 77 Wzór 4.. Praktycznie w szkole ustalany jest harmonogram, w którym określa się godziny pobytu dyrektora i wicedyrektora w szkole.. Wykaz wzorów pism.. W tym dziale znajdziecie Państwo większość obowiązujących w szkole dokumentów.. Likwidacja publicznego przedszkola, szkoły lub placówki, dla których organem prowadzącym jest j.s.t.. poz. 59 z późn.zm.). WYDANIA..

Czy najpierw opinia RP czy OP?Odwołanie wicedyrektora szkoły ze stanowiska.

Artykuł w szczególności wskazuje kompetencje organów samorządu terytorialnego w omawianym zakresie oraz przedstawia ogólną charakterystykę prawną aktu powołania i odwołania z funkcji dyrektora szkoły.Zgodnie z art. 37 ust.. Strona główna.. 1 ustawy o systemie oświaty)1qaz 12-08-2010 20:11:01 [#01] Proszę o wzór pisma nt. opinii o powierzeniu stanowiska wicedyrektora.. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DzU z 2004 r., Nr 256, poz. 2572) w szkole, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora, powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły i .Wzory pism - konsultacje w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Data: 28.07.2020 Wzór pisma do kuratorium oświaty w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienia nauczyciela bez kwalifikacjiZarządzenie Nr 20/2019 w sprawie określenia procedur dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły oraz dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli - po 01.09.2019 r. Załączniki Zarządzenie Nr 20-2019 po 01-09-20195) zapewnianie przez dyrektora odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w szkole, zakładowa organizacja związkowa ocenia na poziomie bardzo dobrym / zadowalającym / niezadowalającym; dyrektor wykorzystuje możliwości / nie w pełni wykorzystuje możliwości / nie wykorzystuje .Powierzenie stanowiska wicedyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego.. Pismo do rodziców uczniów z informacją o likwidacji szkoły (propozycja) • 78 Wzór 5.. Pismo do dyrektora szkoły o przekazanie informacji adresowych rodziców w związku z likwidacją szkoły Wzór 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt