Zakres danych które mają być przedmiotem informacji o osobie proz

Pobierz

Autor wpisu: jowita.. Zakres danych, które mają być przedmiotem informacji o podmiocie zbiorowymWskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o osobie .. 12:03 May 11, 2006.GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW) Polish term or phrase: rodzaj danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie.. Kartoteka Osób Pozbawionych Wolności oraz Poszukiwanych Listem Gończym***) Zakres danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie .Mam problem z pkt 11 "Wskazanie postępowania, o którym mowa w art. 6 ust.. Zakres danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie - czy figuruje w KRK.. (podpis osoby uprawnionej) *) Dane osobowe należy podać wyłącznie na podstawie dokumentów potwierdzających tożsamość.. Kartoteka Osób Pozbawionych Wolności oraz Poszukiwanych Listem Gończym**) Wskazanie postępowania, o którym mowa w art. 6 pkt 4-6 i 8-10 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym 2.12.. 20:31 Dec 2, 2007.Osoba, chcąca uzyskać informację, czy jej dane są przetwarzane przez Rejestr oraz kiedy ewentualnie jej skazanie ulegnie zatarciu, powinna przesłać na adres Biura Informacyjnego KRK własnoręcznie podpisane pismo zawierające dane osobowe: nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz numer PESEL.Na początek dla uściślenia: - we wniosku ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE w punkcie 13 "Zakres danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie" należy wpisać to samo co wpisaliśmy w punkcie 11..

Rodzaj danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie: 1.

**)Dane identyfikujące podmiot zbiorowy należy podać na podstawie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Karnego Sądowego.informacji o osobie.. 1 pkt 4 8 i 10, 11 p.z.p.Zakres danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie Po kliknięciu w link zamów, zostaniesz przekierowany do zewnętrznego serwisu internetowego rejestryonline.pl, świadczącego usługi w zakresie udostępniania dokumentów z KRK - niekaralności.Zakres danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie.. Pouczenie Uzyskanie bez uprawnienia informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego jest zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 2 (art. 25 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym).Zakres danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie .. (podpis osoby uprawnionej) *) Jeżeli zapytanie podlega opłacie i jest ona wnoszona znakami opłaty sądowej.Zakres danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie .. (podpis osoby uprawnionej) *) Dane osobowe należy podać wyłącznie na podstawie dokumentów potwierdzających tożsamość.ZAKRES DANYCH, które mają być przedmiotem informacji o podmiocie zbiorowym Pouczenie Uzyskanie bez uprawnienia informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego jest zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 2 (art. 25 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym).13..

Rodzaj danych , które mają być przedmiotem informacji o osobie: 1.

Kartoteka Osób Pozbawionych Wolności oraz Poszukiwanych Listem Gończym**).. Wypełniam właśnie w systemie e-KRK wniosek o udzieleniu informacji o osobie.. Rodzaj danych , które mają być przedmiotem informacji o osobie:****)Uzyskanie bez uprawnienia informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego jest zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 2 (art. 25 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym).Ustawa o Ochronie Środowiska - przestępstwa przeciwko środowisku.. Kartoteka Nieletnich3.Rodzaj danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie: 1.. Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego zależy od zapytania jakie skierujemy do KRK.. Mam problem z wypełnieniem ponieważ nie wiem co wpisać w rubryce "Zakres danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie" W 2010 zostałem skazany na karę grzywny za prowadzenie roweru w stanie nietrzeźwości.Wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o osobie: na podstawie art. 31a ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 ze zmianami)..

przemkow.zakres danych ktore maja byc przedmiotem informacji o osobie.

Rodzaj danych , które mają być przedmiotem informacji o osobie:****)Osoba, która chce skorzystać z powyższego zwolnienia i uzyskać zaświadczenie w formie papierowej, powinna powołać w punkcie 11. formularza "Zapytanie o udzielenie informacji o osobie" następujące przepisy: art. 24 ust.. formularz zapytania o udzielenie informacji o osobie z krajowego rejestru karnego.. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 .Witam.. Pełnomocnictwo do KRK upoważnienie do odbioru zaświadczenia o niekaralności1) nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz numer PESEL, a w przypadku jego nieposiadania przez osobę, której zapytanie dotyczy, numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;Rodzaj danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie: Kartoteka Karna Kartoteka Nieletnich Kartoteka Osób Pozbawionych Wolności oraz Poszukiwanych Listem Gończym; Cel wydania zaświadczenia - zakres informacji do sprawdzenia: zaświadczenie dla nauczyciela (w trybie art. 10)Informacją z Krajowego Rejestru Karnego powszechnie uznawaną za potwierdzającą brak podstaw do wykluczenia wykonawcy jest informacja, w której zakres danych będących przedmiotem informacji o osobie opisano poprzez przywołanie art. 24 ust..

Rodzaj danych, które mają być przedmiotem informacji o podmiocie zbiorowym: 5.

Polish to English translations [PRO] Law/Patents - Law (general) Polish term or phrase: zakres danych, które maja być przedmiotem infomracji o osobie.. WPIS DO GLOSARIUSZA (NA PODSTAWIE PYTAŃ PONIŻEJ) Termin lub wyrażenie (polski): zakres danych ktore maja byc przedmiotem informacji o osobie.. zm.), w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o osobie" oraz z pkt 13 "Zakres danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie" Co ., które mają być przedmiotem informacji o podmiocie zbiorowym .. (podpis osoby uprawnionej) *)Jeżeli zapytanie podlega opłacie i jest ona wnoszona znakami opłaty sądowej.. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580 z późn.. Oczywiście chodzi o mnie.. Pełnomocnictwo do KRK upoważnienie do odbioru zaświadczenia o niekaralnościZakres danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie wynika z przepisu, który nakłada obowiązek uzyskania zaświadczenia z Rejestru, jeżeli został wskazany w pkt 11 formularza.. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym w zw. z art. 92p ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt