Uzasadnienie zmiany nazwiska powody

Pobierz

Należy pamiętać, że zmiany nazwiska w administracyjnym trybie można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, a szczególności gdy dotyczą zmiany: 1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka; 2) na imię lub nazwisko używane;Zmiana nazwiska jest możliwa wtedy, gdy ośmiesza lub nie licuje z godnością człowieka.. Najczęściej zmienia się imiona ośmieszające lub nielicujące z godnością człowieka, ale nie jest to jedyny powód, by zmienić imię.Zmiana nazwiska wyłącznie z ważnych powodów.. Do ochrony przed znieważeniem służy (w przypadku stosunku zstępny - wstępny, a więc bliskiego pokrewieństwa) prywatny akt oskarżenia.Musisz napisać oczywistość w uzasadnieniu :) A najlepiej zmienić na nazwisko występujące w rodzinie (panieńskie babci itp) choć możesz wziąć każde prawie prócz historycznych Ale .Katalog przyczyn uzasadniających zmianę nazwiska jest otwarty, zaś przesłanki wskazane w art. 4 ust.. Podanie w tego typu sprawach powinno zawierać kilka elementów.. Podziel się artykułem: Kopiuj link.Ustawodawca w sprawach o zmianę imienia lub nazwiska przewidział właściwie niezbędne minimum formalności.. Powody te są wymienione w Ustawie z 2008 roku jako katalog przesłanek.. PODSTAWA PRAWNA: Art. 59 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego [Nazwisko po rozwodzie]Według tego przepisu można zmienić nazwisko z ważnym przyczyn, gdy jest ono ośmieszające albo nie licujące z godnością człowieka..

Szukana fraza: uzasadnienie zmiany nazwiska.

Chodzi o to, aby uzasadnić, dlaczego dotychczasowe nazwisko nie odpowiada i z jakich przyczyn ma być zmienione na inne, np. zmiana z nazwiska "Adam" na nazwisko "Nowak" moŜe być uzasadniona tym, Ŝe nazwisko ma formę imienia.. Ponadto, zmiana jest możliwa na inne nazwisko używane, nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa, którego obywatelstwo również się posiada.. Oczywiście zmianę nazwiska należy uzasadnić we wniosku złożonym do urzędu stanu cywilnego.Należy pamiętać, że zmiany nazwiska w administracyjnym trybie można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, a szczególności gdy dotyczą zmiany: 1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka; 2) na imię lub nazwisko używane;Jak zmienić nazwisko dziecka - uzasadnienie.#3 Uzasadnienie wniosku To najważniejsza część wniosku.. Gdy strona nie wykaże, że jej dotychczasowe nazwisko ją ośmiesza, to nie może domagać się zmiany na inne nazwisko - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.. 1 ustawy mają jedynie charakter przykładowy.. Musisz wykazać, jaki w Twoim przy­pad­ku jest ważny powód do zmi­any imienia/ nazwiska, a a następ­nie udowod­nić, że tak jest.. Do przyczyn uzasadniających zmianę zalicza się m.in. przypadki, gdy: nazwisko jest ośmieszające lub nielicujące z godnością człowieka, zmiana sankcjonuje nazwisko rzeczywiście używane,18.05.2020..

Zmiana nazwiska wcale nie jest taka łatwa.

Zmiany imienia i nazwiska można dokonać z ważnych powodów na imię lub nazwisko używane, na takie które zostało .Wyszukiwarka serwisu e-Prawnik.pl - Forum.. Ojciec wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji i odmowę dokonania zmiany nazwiska lub uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznani.. Jak określa to ustawa z dn. 17 października 2008 o zmianie imienia i nazwiska, zmiany nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów.Pod tym "Zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę nazwiska z na .. Do ochrony dobrego imienia służy w szczególności powództwo o naruszenie dóbr osobistych.. Aby zmienić nazwisko po rozwodzie musimy złożyć wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie.. Zobowiązał kierownika USC do weryfikacji twierdzeń zawartych we wniosku poprzez przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego psychologa oraz wywiadu środowiskowego.Ważne powody przemawiające za zmianą imienia i nazwiska, nie mogą wynikać jedynie z subiektywnego przekonania osoby żądającej zmiany, ale muszą również sprostać zobiektywizowanym i zracjonalizowanym kryteriom ich oceny.Jak zmienić nazwisko dziecka - uzasadnienie..

Jednak muszą za tym przemawiać tzw. "ważne powody".

1 ustawy: "zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany: 1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka; 2) na imię lub nazwisko używane; 3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;Z zasady względnej stabilności imienia i nazwiska wynika, iż tylko wystąpienie ważnych powodów uzasadnia ich zmianę.. Aby więc udało nam się osiągnąć cel, trzeba znaleźć naprawdę konkretne uzasadnienie.. Dlatego, każdy wnioskujący o zmianę imion lub nazwiska musi należycie umotywować owe ważne dla niego powody.Najczęściej pojawiające się ustawowe powody umożliwiające dokonanie zmiany: zawarcie związku małżeńskiego, rozwód, uznanie ojcostwa, przysposobienie, ośmieszające lub nieprzyzwoite brzmienie dotychczasowego nazwiska; dotychczasowe nazwisko działa na szkodę danej osoby; wnioskodawca chce otrzymać nazwisko swojego partneraPAMIĘTAJ: Sąd w wyroku rozwodowym nie rozstrzyga o zmianie nazwiska - ta kwestia leży w gestii Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (bądź konsula RP).. Tutaj musisz napisać powody zmiany nazwiska, np. że jest ośmieszające i godzi w godność osobistą, jeśli masz je po ojcu z którym nie utrzymujesz kontaktu, jeśli na co dzień używasz innego .W Polsce panuje także zasada stabilności imion i nazwisk, co oznacza, że zmienić je można tylko z ważnych powodów..

Reasumując - zmiana nazwiska wymaga, w sensie obiektywnym, ważnych powodów.

Decyzję w sprawie zmiany imienia bądź nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego.. W szczególności wtedy, kiedy zmiany dotyczą imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka.. Ustawodawca uznał, że zmiana imienia lub nazwiska może nastąpić tylko z ważnych powodów - wskazał przy tym jedynie przykładowy katalog takich okoliczności.. Zmienić można także nazwisko obcojęzyczne, by dopasować jego zapis do zapisu polskiego lub do jego spolszczonej wersji, by było łatwiejsze do wymówienia.. Gdzie złożyć wniosek i jak go .Zgodnie z art. 4 powyższej ustawy, zmiany można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy zmiany dotyczą: 1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka, 2) na imię lub nazwisko używane, 3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,ępnie trzeba zamieścić uzasadnienie wniosku o zmianę nazwiska lub imienia.. Zmiana nazwiska "Nowak" na "Kowalska" moŜe być uzasadniona tym, Ŝe takie jest dla osoby szczególnie waŜne, gdyŜ nosiła je babka wnioskującego.Zmiany imienia i nazwiska można dokonać tylko wtedy, kiedy mamy ku temu ważne powody.. Oznacza to, że dopuścił możliwość zaistnienia innych sytuacji, które mogą uzasadniać zmianę imienia i nazwiska, jeżeli zostaną ocenione przez organ jako "ważne powody".Zgodnie z art. 4 ust.. Co do zasady do zmiany nazwiska dochodzi z ważnych .Potrzebne dokumenty: wniosek o zmianę imienia bądź nazwiska, zawierający: nasze dane (z adresem i PESELem), imię i nazwisko jakie chcemy przyjąć, uzasadnienie zmiany; ewentualne dokumenty potwierdzające zasadność zmiany nazwiska (np. udowadniające, że posługujemy się na co dzień innym); do wglądu — dokument potwierdzający .Zmiana nazwiska możliwa jest nie tylko przy okazji ślubu lub rozwodu.. Przede wszystkim nasze dane osobowe, w tym numer PESEL i dane do korespondencji.Ustawa jako przykłady "ważnych powodów" wskazuje: posiadanie nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka, zmianę na nazwisko używane, zmianę na nazwisko wcześniej bezprawnie zmienione, zmianę na nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.Kwestię zmiany imienia lub nazwiska - rodowego czy po współmałżonku - reguluje Ustawa o zmianie imion i nazwisk z 15 listopada 1956 r. W art. 1 jest zapis, że o taką zmianę możemy wystąpić z.RE: uzasadnienie wniosku o zmianie nazwiska dziecka na nazwisko matki.. Jest to możliwe np. jeśli matka dziecka ma dzieci z innym mężczyzną, dzieci tamte mają jego nazwisko, wtedy często sąd wydaje taką zgodę, by nie robić różnic pomiędzy dziećmi.zmianę pisowni nazwiska, dostosowanie formy nazwiska do rodzaju gramatycznego (odmiana nazwiska)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt