Oświadczenie odbioru dziecka z kolonii

Pobierz

Data publikacji: 9 sierpnia 2010 r. .. Brak wypełnionego oświadczenia, a w przypadku występowania choróbImię i Nazwisko .. .data.. PESEL.Niniejsze oświadczenie należy wypełnić i podpisać na dzień - dwa przed wyjazdem dziecka na obóz oraz dostarczyć razem z kartą kolonijną na miejsce zbiórki lub w przypadku dojazdu własnego do ośrodka z uczestnikiem.OŚWIADCZENIE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA .. Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie związanym z odbiorem dziecka z przedszkola m.in. identyfikacji osoby odbierającej .Je żeli dziecko b ędzie samo .. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej, przez okres ważności upoważnienia wydanego przez rodziców / opiekunów prawnych dziecka, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone.Rodzice/Prawni opiekunowie Uczestnika kolonii zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie, w którym potwierdzają, że: Uczestnik kolonii w dniu wyjazdu nie ma infekcji oraz objawów sugerujących chorobę zakaźną;dokumenty do pobrania: karta informacyjna rodo karta kwalifikacyjna oŚwiadczenie dotyczĄce odbioru dziecka ze zbiÓrki owu - koszty rezygnacji -…4.. 11.Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę..

Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka i opiekuna.

Oświadczenie pracownika szkoły dotyczące zasad ochrony danych osobowych w szkole.. Uczestnicy wypoczynku, którzy na poprzednich półkoloniach sprawiali problemy wychowawcze, nie będą przyjmowani na wypoczynek.. oświadczam iż zapoznałem/am się z Regulaminem usługi i zgadzam się na stosowanie jego postanowień.. / z wyłączeniem 06.01.2021; II turnus: od 11 stycznia 2021 r. do 15 stycznia 2021 r. W programie półkolonii: zajęcia sportowo-rekreacyjne, ogólnorozwojowe, gry i zabawy świetlicowe, zajęcia artystyczne, zabawy na świeżym powietrzu.. Organizator musi mieć karty uczestników ze sobą podczas obozu lub kolonii - kontrola ma prawo je sprawdzić.. Zobowiązuję się do niezwłocznego - do 12 godzin - odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpieniaOŚWIADCZENIA.. .godzin odbioru dziecka z kolonii w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby ( podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).. Rodzice mają obowiązek punktualnego odbioru dziecka po zajęciach i dokonują odbioru tylko w wyznaczonym, stałym miejscu na terenie MZS Nr5 w Gorlicach.. Rodzice poświadczają też, że dziecko nie mieszkało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed .Kolonie i obozy 2020..

4.dziecka z placówki.

Rodzicu, to musisz wiedzieć.. Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka w czasie trwania kolonii nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organizatora wypoczynku, nie będę żądał (miejscowość, data, godzina) (czytelny podpis osoby przejmującej opiekę nad dzieckiem)Niniejsze oświadczenie, podpisane i wypełnione przez Opiekuna z dniem wyjazdu dziecka na kolonię/obóz powinno zostać dostarczone Organizatorowi na zbiórce przy autokarze/samolocie lub w przypadku dojazdu własnego bezpośrednio w obiekcie.. Związek Harcerstwa Polskiego.. OŚWIADCZENIE RODZICA NALEŻY DOSTARCZYĆ WYDRUKOWANE ORAZ PODPISANE NA ZBIÓRKĘ W DNIU WYJAZDU.. Służba i kontakt podczas epidemii COVID-19.. JEDNORAZOWE UPOWA ŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA (w przypadku braku zgłoszenia w karcie) Ja ..

Biorę pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego zabrania z obozu/kolonii/wyjazdu.

Regulamin uczestnictwa w kolonii/obozie w związku z zagrożeniem COVID-19(Imię i nazwisko uczestnika kolonii) OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że moje dziecko ani nikt z domowników , w okresie 14 ostatnich dni: ﬦ nie przebywa lub nie przebywał na kwarantannie ﬦ nie przebywał w transmisji koronowirusa ﬦ nie miał kontaktu z osoba , u której potwierdzono lub podejrzewanoUczestnik wypoczynku nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobami podejrzanymi o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza na podstawie oświadczenia rodziców dziecka lub prawnych opiekunów.. Elektroniczna deklaracja członkowska.. (miejscowość i data) (czytelny podpis matki)wzór-upoważnienia-do-odbioru-dziecka-z-obozu (xml) wzór-upoważnienia-do-odbioru-dziecka-z-obozu (pdf) Kategorie: HAL / przez admin 21 lipca 2017.. (miejscowość, data, podpis rodziców/prawnych opiekunów) (podpis wychowawcy i kierownika kolonii)Jednocześnie oświadczam, że od momentu odbioru przejmuję pełną opiekę i odpowiedzialność nad dzieckiem.. Ponadto zobowiązujemy się poinformować upoważnione osoby o przyjętych w przedszkoluKolonie..

Zgoda na samodzielny powrót z miejsca zbiórki Upoważnienie do odbioru dziecka Zgoda na podawanie leków.

Agnieszka Stebelska.. Zapisy prowadzone będą od dnia 14 grudnia 2020 r.Jeżeli ktoś odbiera dziecko samodzielnie z miejsca kolonii to proszę o wysłanie smsa dzień wcześniej oraz o zapoznanie się z Regulamin dostarczenia i odbioru dziecka bezpośrednio na/z kolonii/obozu przez rodzica/opiekuna .. Częste Pytania .I turnus: od 4 stycznia 2021 r. do 8 stycznia 2021r.. Uczestnicy wypoczynku muszą być zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika .Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili jego odbioru z przedszkola przez wskazaną wyżej osobę.. Po dziecko na bazę należy przyjechać nie później niż 9:30.Wzór upoważnienia do odbioru dziecka.. REGULAMINY.. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.. Dane osobowe przechowywane będą w czasie niezbędnym dla realizacji w/w celu.. Regulamin Procedur Covid -19.. MULTIFUN CAMP (BESKID ŻYWIECKI - POLSKA 2021) OBÓZ HARCERSKI (BORY TUCHOLSKIE - POLSKA 2021) .. Upoważnienie do odbioru dziecka.. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.. Oświadczenie rodzica/opiekuna COVID-19.. Uczestnik wypoczynku w dniu wyjazdu jest zdrowy.Karta jest jednocześnie formą zgody rodziców na wyjazd dziecka na obóz lub kolonie.. Organizator wypoczynku wypełnia kartę, a następnie przekazuje ją rodzicom uczestnika albo pełnoletniemu uczestnikowi wypoczynku.UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Upoważniam ………………………………………………………………………………………………….. imię i .2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt