Wzór decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy

Pobierz

Praktykant1 WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego 1.. Osoby, które ubiegają się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, powinni składać swoje wnioski w urzędach gminy lub miasta.. Organem właściwym do wydawania tych decyzji jest wójt (burmistrz lub prezydent miasta), który może również upoważnić inną osobę do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.. w którym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego stała się ostateczna.. Napisano: 13 maja 2014, 8:39 .. Sprawę o przyznanie dodatku prowadzi w oparciu o przepisy k.p.a., z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Ustawa) i wydanych do niej rozporządzeniach wykonawczych.Wzór zaświadczenia o dochodach.. Ponadto wszelkich informacji można uzyskać telefonicznie - nr kontaktowy - 34 341-17-61 oraz przez adres e- mail: łata dodatku mieszkaniowego.. Z .Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej.. Ponieważ Pan X wpłacał w jednym miesiącu 50,00 zł w innym 30,00 zł, GmiDodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie złożenia wniosku.. Wzór zaświadczenia o dochodach.. Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku..

ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;4.

Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.Kto przyznaje dodatek mieszkaniowy.. Decyzja przyznająca dodatek mieszkaniowy - Wzór • Portal OPS.PL Do pobrania Decyzja przyznająca dodatek mieszkaniowy - wzór jej skonstruowania - w formacie pdf.. Adres zamieszkania Nazwa i siedziba zarządcy domu Tytuł prawny do zajmowanego lokalu: a) najem b) podnajem c) spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe) d) własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej e) własność innego lokalu mieszkalnego f) własność domu .Wzór decyzji - napisał w Sprawy urzędowe: Witam, bardzo zależy mi na wzorze decyzji administracyjnej przyznającej dodatek mieszkaniowy.. 4.Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie .Osoby, które w czasie epidemii koronawirusa nie miały możliwości złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, mogą otrzymać świadczenie z mocą wsteczną.. Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.Decyzja uchylająca dodatek mieszkaniowy - Wzór • Portal OPS.PL Do pobrania Decyzja uchylająca dodatek mieszkaniowy - wzór jej skonstruowania - w formacie pdf..

AktualnościWzór decyzji dodatek mieszkaniowy • Strona 1 z 1.

Wnioskodawca.. (imię i nazwisko, data urodzenia) 2. wstrzymania dodatku z uwagi na powstałe zaległości26 Wzór odwołania od decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego W myśl obowiązujących przepisów dodatek przysługuje osobom, które spełniają jednocześnie wszystkie niżej wymienione punkty: a) mają jeden z tytułów do zajmowanego lokalu wymienionych w art. 2 ust.. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się decyzją administracyjną na okres sześciu miesięcy począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.. Podstawa prawna.. Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji tj. 24 zł.. Dodatku nie przyznaje się najemcom m.in. w przypadku, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% najniższej emerytury oraz w przypadku zajmowania lokalu mieszkaniowego o powierzchni użytkowej większej niż powierzchnia normatywna określona w ustawie wraz z dopuszczalnym przekroczeniem do 30% tzn.:Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się za okres, w którym osobie uprawnionej przysługiwał już dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji..

...Kwota dopłaty ma być wyszczególniana w decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy powiększony o tę dopłatę.

W związku z powyższym przyjąć należy, że wszelkie zmiany decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy, a w szczególności uchylenie takiej decyzji czy stwierdzenie jej nieważności mają wpływ na decyzję o przyznanie dodatku energetycznego.. W praktyce coraz częściej decyzje wydawane są przez kierowników (dyrektorów) gminnych ośrodków pomocy społecznej.2.Dodatek energetyczny przysługuje osobom, którym przyznano dodatek mieszkaniowy.. Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby starającej się o pomoc.Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji następuje w formie decyzji administracyjnej wydanej w odrębnym, samodzielnym postępowaniu.. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.W drodze decyzji administracyjnej Panu X został przyznany dodatek mieszkaniowy w wysokości 100,00 zł, czynsz za mieszkanie wynosi 250,00 zł.. 3.Dział Dodatków Mieszkaniowych ul. Chojnowska 112, 59-220 Legnica telefon: 76 722 18 06 Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz zryczałtowanego dodatku energetycznego przyjmowane są w pokoju nr 307 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 8.00 do 13.00, a we wtorki od godz. 8.00 do 15.00.Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania..

Witam, bardzo proszę o przesłanie mi prawidłowy wzór decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy w celu weryfikacji własnej.

Podaje e-mail: [email protected] 4lyczki.. Niestety nigdzie niczego takowego nie znalazłem, a jest mi niezbędne.. Decyzja ta ma charakter deklaratoryjny i wywołuje ona skutki prawne od dnia, w którym powstały przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia czyli od dnia w którym wygaśnięcie rzeczywiście nastąpiło.Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.. Moderator: Tomasz1981.. Pan X powinien na bieżąco dopłacać do czynszu po 150,00 zł miesięcznie.. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń.. Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy lub osobie uprawnionej do .Wzór decyzji przyznającej prawo do dodatku mieszkaniowego Wzór decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego - rażąca dysproporcja Wzór zawiadomienia strony o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego - dot.. Podstawa prawna: art. 15 zzzib ustawy z dnia 2 marca 2020 r.Dodatki mieszkaniowe przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej.. Podstawa prawna: ustawa z .Wzór decyzji przyznającej prawo do dodatku mieszkaniowego Wzór decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego - rażąca dysproporcja Wzór zawiadomienia strony o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego - dot.. Rozwiązanie to ma ułatwić rozliczenie środków przekazywanych gminie na wypłatę dopłat oraz ewentualne dochodzenie zwrotu kwoty dopłaty w przypadku stwierdzenia, że została przyznana nienależnie.Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.. Należy jednak pamiętać, że aby skorzystać z tej możliwości, trzeba złożyć wniosek nie później, niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.. 1 Ustawy o dodatkach .Decyzję wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt