Wzór umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Pobierz

W ramach nadzoru Inspektor zobowiązuje się do: 1 .Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru ogłoszenia o przetargach Zapytanie ofertowe na: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej Nr 109041B Perlejewo - Twarogi Lackie - Żale wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU .. zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:Umowa nr./2019/ri O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa - Raba Wyżna w km od 5+541,60 do km w 6+972,07,00 w miejscowości Spytkowice i Raba Wyżna, Powiat Nowotars (pdf, 720.17 KB)Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie 16: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad odnową nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej z otaczarki na gorąco dla kategorii ruchu KR 1-2, układanej mechanicznie na całej szerokości jezdni na drogach:a) nr 2208W Radoszyna - Drop - Nojszew, od km 2+400 do .Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą "Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drewnicy na działce nr 194/1" 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach remontu drogi powiatowej nr1733N gr..

Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.

jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.. Zamawiający powierza Wykonawcy pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iPrzedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej/drogowej/elektrycznej/sieci wodociągowej* zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz polskim prawem budowlanym w imieniu i na rzecz GMINY LEŚNICA nad realizacją zadania w ramach zadania inwestycyjnego "Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione w tym Natura 2000 na Górze Świętej Anny".. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego .wynikaj ące z niniejszej Umowy, ustawy "Prawo Budowlane" oraz z czynno ści i robót powierzonych wykonawcom robót budowlanych na podstawie zawartych z nimi umów.. UMOWA O NADZÓR INWESTORSKI.. :UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO.. nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści: § 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt.: "Rozbudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach" 2..

Inspektor Nadzoru ma prawo do współpracy, na zasadzie podwykonawstwa, z inspektorami nadzoru w branży sanitarnej i elektrycznej.

2.Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Wzór UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta dnia .. , pomiędzy: Diecezjalne Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła w Lębork, ul. Basztowa 8, 84-300 LęborkZamawiający zamawia , a Inspektor przyjmuje obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanym przedsięwzięciem kompleksowo w branżach konstrukcyjno-budowlanej, instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, drogowej.dla Budowy kąpieliska otwartego na Radwanowie w Piwnicznej - Zdroju ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego o numerze MRPO.03.01.02-12-521/09UMOWA NR ………….. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zawarta w dniu ……………… w Narewce pomiędzy: Gminą Narewka reprezentowaną przez: ……………………………………… z siedzibą w Urzędzie Gminy Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka NIP ………………………, REGON ……………………i umowy z wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności: a. reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie pełnej kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami państwowymi, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej, b.wzór umowy umowa o peŁnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-remontowymi zwiĄzanymi z realizacjĄ zadania inwestycyjnego w ramach projektu "rozwÓj systemu ksztaŁcenia o profilu praktycznym w ramach sŁupskiego oŚrodka akademickiego (soa)"wzór umowy załącznik 2 umowa o peŁnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-remontowymi zwiĄzanymi z realizacjĄ zadania inwestycyjnego w ramach projektu rozwÓj systemu ksztaŁcenia1..

Status: rozstrzygnięty Tryb: na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie w ramach projektu pn. "Łączy nas energia.

Podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej są w tym przypadku: nienależyte wykonanie obowiązków, spowodowanie szkody inwestorowi i związek przyczynowy między nimi.zwanym dalej w treści Umowy "Zleceniobiorcą", została zawarta Umowa o następującej treści: § 1 1.Na podstawie niniejszej Umowy Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy, a Zleceniobiorca przyjmuje obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach: budowlana, sanitarna i elektryczna na budowie: …………………………… w KętrzynieWZÓR UMOWY O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO jego funkcji, przysługiwać będzie dodatkowo wynagrodzenie w wysokości 1000,0 zł brutto.. Do zakresu obowiązków Inspektora Nadzoru w ramach niniejszej umowy należy w szczególności: 1) Pełnienie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.. Strona 9 z 9. zawarta w Szczecinie w dniu ……………….. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, zastępowaną przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych (zwany dalej ZBiLK) ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin NIP .. zawarta w dniu ………………… 2020 roku w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie al..

Bardziej szczegółowoInspektor nadzoru inwestorskiego wykonujący nadzór na podstawie umowy zlecenia odpowiada za szkodę wyrządzoną nienależytym wykonaniem umowy (na podst. art. 471 k.c.).

3.Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. "Przebudowa targowiska w miejscowości Radziłów" Załącznik nr 3 (wzór) UMOWA nr 272/…/2019 o pełnienie nadzoru inwestorskiego Zawarta w dniu ……………….. W ramach pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowi ązany jest do wykonywania pełnego zakresu czynno ści okre ślonychNa każde zadanie zostanie zawarta odrębna umowa na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.. 321243470. reprezentowaną przez:WZÓR UMOWY Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania, pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łopuszna Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do przyszłej umowy zapisów uszczegóławiających i korygującychObowiązki Inspektora Nadzoru 1.. § 4 Integralną częścią Umowy są w szczególności następujące dokumenty: 1) Umowa z wykonawcą robót budowlanych wraz z załącznikami.1.. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice, reprezentowaną przez Wójta Gminy .. ……………………………….. ……………….. Zleceniobiorca Inwestor * - niepotrzebne skreślić.. POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiegoWZÓR Umowa nr RO.272.2018 o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zawarta w dniu.w Bielsku - Białej, pomiędzy: Miastem Bielsko - Biała Urzędem Miejskim w Bielsku - Białej, z siedzibą: 43-300 Bielsko - Biała, pl. Ratuszowy 1, NIP , reprezentowanym przez:Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy U M O W A nr ………………………………….. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na Projekcie: "Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej" zawarta w Gdyni w dniu …………………….. roku pomiędzy:UMOWA Nr ……/ZBiLK/2013.. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych" Przebudowa dróg gminnych obejmująca: Przebudowę drogi gminnej nr 114957R (ul. Potockiego) wraz z budową chodnika w miejscowości Łężany w km 0+990-1+882, Przebudowę drogi gminnej nr .Załącznik nr 2 - Wzór umowy dot..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt