Odbiór nadgodzin na polecenie pracodawcy

Pobierz

okoliczności, stwierdza pracodawca i to od jego decyzji zależy, czy pracownicy będą wykonywać pracę po godzinach, czy też nie.. Witam serdecznie, pracuję od poniedziałku do piątku po 8 godzin, raz w miesiącu mam dyżur i pracuję od poniedziałku do niedzieli po 8 godz.. Przykład.. Przy tym nieuzasadniona okolicznościami faktycznymi odmowa pracy w godzinach nadliczbowych może spotkać się z negatywnymi konsekwencjami dla pracownika w postaci kary porządkowej (upomnienie lub nagana) lub nawet wypowiedzenia umowy o pracę.Warto jednak wiedzieć, że pracodawca musi przedstawić i uargumentować powód, dla którego zlecił Ci pracę po godzinach.. Na przykład zostało wydane pomimo istnienia bezwzględnego zakazu zatrudniania w godzinach nadliczbowych.. Jeśli to pracodawca ze swojej inicjatywy udziela pracownikowi wolnego za nadgodziny, musi zwiększyć jego wymiar o połowę (1:1,5 - czyli za 8 godzin nadgodzin, pracownik odbiera 12 godzin).Swoją decyzję pracownik powinien zakomunikować pracodawcy - najlepiej na piśmie - tak, aby przełożony mógł udzielić dodatkowego wolnego w okresie rozliczeniowym, wypłacić dodatkowe wynagrodzenie lub odnotować że podwładny odbierze nadgodziny wraz z urlopem.Pracodawca nie może zlecić nadgodzin w święto.. Jeżeli pracownik złoży pracodawcy wniosek o "oddanie godzin" za pracę w godzinach nadliczbowych oraz pracę w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy, wówczas w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.terminu, w którym chciałby odebrać czas wolny za godziny nadliczbowe, należy poprosić go o ponowne sporządzenie wniosku z precyzyjnym wskazaniem terminu, samodzielny wybór terminu rekompensaty nadgodzin czasem wolnym przez pracodawcę może być uznany przez pracownika za przymus i stać się powodem skargi do inspektora pracy.Kiedy pracodawca może zlecić pracę w nadgodzinach..

Praca w nadgodzinach nie musi być polecona na piśmie.

Pracodawca może polecić pracownikowi świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych.. Kiedy mówimy o pracy w godzinach nadliczbowych.. Odbiór czasu wolnego za nadgodziny a wynagrodzenieOdbiór nadgodzin może także nastąpić na wniosek pracownika lub na polecenie pracodawcy (w takim wypadku wniosek o odbiór nadgodzin nie jest konieczny) i jest on inaczej liczony.. Na wniosek pracownika pracodawca może zgodzić się na odbiór czasu wolnego za nadgodziny nawet w kolejnym okresie rozliczeniowym.. Ważne jest to, aby to pracownik sam wskazał we wniosku, że dany termin mu pasuje jako czas wolny za przepracowane wcześniej nadgodziny.. Jeżeli bowiem pracownik występuje do pracodawcy z pisemnym wnioskiem o odbiór nadgodzin - pracodawca jest zobowiązany oddać pracownikowi czas wolny w stosunku 1:1 czyli za jedną nadgodzinę oddajemy 1 godzinę czasu wolnego.Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy: "Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową".Odbiór godzin nadliczbowych jest liczony w proporcji 1:1, jeśli wniosek o nadgodziny składa pracownik..

W kolejnym tygodniu odbieram sobie nadgodziny - czwartek i piątek.

Każda godzina jest na wagę złota.. Pracodawca udzieli mu 2 godzin wolnego.. Wniosek pracownika powinien być złożony: przed terminem płatności wynagrodzenia za pra-cę przypadającym bezpośrednio po wystąpieniu godzin nadliczbowych z przekroczenia normy do-bowej, na piśmie i zostać dołączony do karty ewidencji czasu pracy pracownika.Fakt, że istnieje jedna z ww.. Pracodawca ma prawo zatrudniać pracownika w godzinach .Praca w godzinach nadliczbowych powinna być wykonywana na polecenie pracodawcy.. Czy pracodawca może ustalić i zmusić do odbioru w wyznaczone przez niego dni np. wtorek i śr.Jak wyjaśnił bowiem Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 10 listopada 2009 r., "zważywszy jednak na to, że w przypadku pracy nadliczbowej w razie wystąpienia szczególnych potrzeb pracodawcy ocena, czy wystąpiły takie potrzeby należy z natury rzeczy do pracodawcy, warunkiem uznania, że podjęta przez pracownika praca ma taki .Jeśli natomiast oddawanie czasu wolnego za nadgodziny odbywa się nie na wniosek pracownika, a z inicjatywy pracodawcy, to zgodnie z art. 151(1) §2 kodeksu pracy pracodawca oddaje czas wolny w wymiarze o połowę większym, niż wyniosła liczba nadgodzin, a więc w naszym przypadku pracodawca za 2 godziny pracy w nadgodzinach odda .Pracownik, który odmawia pracodawcy wykonywania pracy po godzinach, naraża się na oskarżenie o naruszenie obowiązków pracowniczych iodbiór nadgodzin na wniosek pracodawcy Korespondencja mailowa jest wystarczającym dowodem zarówno na polecenie pozostania w pracy "po godzinach", wypłatę dodatku za nadgodziny, jak również na wniosek .To, ile czasu wolnego i w jakim terminie oddajemy zależy od tego, która strona wystąpiła z inicjatywą..

Należy też pamiętać, że łączna liczba nadgodzin w ciągu roku nie powinna przekraczać 150.

Z takiego przynajmniej założenia wychodzi SN, który w wyroku z 10 listopada 2009 r. (II PK 51/09) potwierdził, że z art. 151 § 1 K.p. nie wynika, aby do podjęcia pracy w nadgodzinach ze względu na zaistnienie szczególnych potrzeb pracodawcy konieczne było polecenie wydane na piśmie.W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.. Polecenie takie może być wydane w jakikolwiek sposób przez każde zachowanie się przełożonego ujawniające w dostateczny sposób jego wolę.. Wniosek pracownika powinien być złożony:Pracownik, aby mógł domagać się od pracodawcy czasu wolnego lub dodatku, pracodawca musi mu zlecić pracę ponad obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy.. Polecenie pełnienia dyżuru w dni wolne od pracy oraz wniosek odbioru nadgodzin za pracę w te dni może nastąpić w e-mailach..

(I PKN 122/98) Sąd Najwyższy stwierdził, że polecenie pracy w nadgodzinach nie wymaga szczególnej formy.

Powinno być ono wyraźne, ale może też zostać wydane w sposób dorozumiany.Udzielenie czasu wolnego na wniosek pracownika.. Ustalenie wyższego limitu jest możliwe wyłącznie na mocy konkretnych przepisów wewnątrzzakładowych.. Sytuacja taka może mieć miejsce, w przypadku złego stanu zdrowia pracownika lub szczególnej sytuacji rodzinnej.Do wypłaty wynagrodzenia wraz z dodatkiem za pracę w nadgodzinach nie jest potrzebny żaden, tym bardziej pisemny, wniosek podwładnego.. Są to kobiety w ciąży (art. 178 Kodeksu pracy), młodociani (art. 203 Kodeksu pracy) oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników .Zgodnie z art. 151 3 k.p. pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 k.p. (przyczyny uzasadniające pracę w godzinach nadliczbowych tj. prowadzenie akcji ratowniczej, usuwanie awarii, szczególne potrzeby pracodawcy) wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z .Jest ona wykonywana na polecenie pracodawcy i jest dopuszczalna w razie "szczególnych potrzeb pracodawcy".. Praca w godzinach nadliczbowych wykonywana jest bowiem co do zasady tylko na polecenie pracodawcy (z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej).Czy pracodawca może zmusić do nadgodzin?. Jeżeli przełożony udziela czasu wolnego, to musi to być wymiar czasu o połowę wyższy niż liczba przepracowanych nadgodzin.odebrać czas wolny.. Pracodawca udzieli mu 2 godzin wol-nego.. Trwa okres wytężonej pracy związanej z zamknięciem roku.. Nie oznacza to jednak, że pracodawca może .Okazuje się, że nie.. Oznacza to, iż pracodawca za np. 20 nadgodzin pracownika oddaje mu 30 godzi wolnego czasu (1:1,5).Pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych, gdy polecenie takiej pracy jest w oczywisty sposób bezprawne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt